Privacyverklaring

Bij De Tinten v.z.w. verwerken wij in het kader van onze activiteiten soms persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers, medewerkers, sympathisanten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn, zoals bijvoorbeeld naam, adres of gegevens over de samenstelling van een gezin.

In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Tinten v.z.w. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens, maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt. Met vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je steeds terecht bij:

Thierry Morel
François Benardstraat 86, 9000 Gent
Turn on Javascript!
tel.: 0477 08 58 56

Hoe krijgen wij je gegevens?
De gegevens worden mondeling of schriftelijk gegeven door je of een gezinslid. Gegevens worden genoteerd door een medewerker van onze organisatie (bijvoorbeeld een vrijwilliger van het onthaal, de sociale of medische dienst).

Waarom houden wij persoonsgegevens van je bij?

Wij houden persoonsgegevens van je bij zodat

 • we je kunnen informeren over en uitnodigen op onze activiteiten en die van onze koepelorganisatie Kras vzw;
 • je kan deelnemen aan activiteiten van onze dienst en onze koepelorganisatie Kras vzw;
 • we je ondersteuning op maat van je en/of je gezin kunnen geven (zoals materiële, medische, psychische ondersteuning, voedselondersteuning).

Welke gegevens houden wij bij?

De gegevens die we bijhouden variëren per persoon. Afhankelijk van de doeleinden waarvoor we die gegevens bijhouden, zijn dat:

 • persoonlijke identiteits-en contactgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail;
 • persoonlijke kenmerken zoals nationaliteit, sociaal statuut, voedingsvoorkeur of -voorschriften en samenstelling van je gezin, voor zover die nodig zijn om steun op maat te organiseren;
 • medische gegeven, alleen bijgehouden door de arts, voor zover die nodig zijn voor medische ondersteuning;
 • psycho-sociale gegevens, alleen bijgehouden door de psycho-sociale begeleider, voor zover die nodig zijn voor de psycho-sociale ondersteuning.

Wij gebruiken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan je gevraagd hebben.

Wie krijgt je gegevens?

Aan medewerkers van onze organisatie wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Contactgegevens kunnen doorgegeven worden aan onze koepelorganisatie Kras vzw om je te informeren en uit te nodigen voor activiteiten.

Wij geven je gegevens nooit door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden of dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Gegevens van vrijwilligers worden doorgegeven aan de verzekeraar in het kader van de vrijwilligersverzekering.

We hebben de nodige afspraken gemaakt met verwerkers van je gegevens over de beveiliging van je persoonsgegevens.

Indien je ons hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven, kunnen wij uitzonderlijk je persoonsgegevens ook delen met derden. Je kan die toestemming altijd intrekken.

Hoe worden gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

 • Alle personen die van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Gegevens op papier worden bewaard achter slot.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt gegeven.

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?

Je hebt steeds recht op inzage en op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens te geven aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens door ons?

Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).

Versie 30 maart 2021